.לארשיב תואנועמקה ימחתמב םייביטקרטאהו םיעודיה ("רטנס ראואפ") תוינקה יזכרממ - םייפש תוצוח
.םייפש ץוביקל הסינכב ףוחה שיבכ לע אצמנ זכרמה
.בחרה להקל ותושיגנמו (תויתשר לגד תויונח ןקלח) תויונחה ליהמתמ עבונ וחוכ
,"ףלוג" ,"ופיד סיפוא" ,"סא רא זיוט" ,"ינולא" ,"הנבו הנק - סייא" :זכרמב םיליבומה םיגתומה ןיב
.דועו "סדרוקר סרוואט" ,"הרואת ינסחמ" ,"ורטסק" ,"יקצמיטס" ,"םראפ-רפוס"
.בחרה להקל יתודידיו יניינע ,טושפ םוקמה הנבמ
החונו הלק תויונחה ןיבו תויונחה לא השיגהו תויונחה לש ןחתפב םימקוממ םחתמבש םילודגה היינחה ישרגמ
.("םינוק-םינוח")
תובר תורבחל םג "תבאוש ןבא" םיווהמ תושיגנהו םוקימה
."םייפש תוצוח"בש םידרשמה יחטשב ןהיתויוליעפ זכרמ תא ועבק רשא
רשבה תביטח - הבונת ,ןוסנו'ג תא ןוסנו'ג :זכרמב םיישאר םידרשמ ןהל תורבחה ןיב
.ינולאו בהז יפד